نمونه استشهادیه محلی

نمونه استشهادیه محلی بدینوسیله استعلام و استشهادیه مینمایم از مطلعین و تقاضا دارم که مراتب ذیل را گواهی نمایند. ....... در این قسمت شرح حال یا شرح ماوقع که می بایست شاهدان آن را تایید نمایند نوشته می شود..... 1- اینجانب................. فرزند...................... به شماره ملی .............. مدت ............سال است آقای/خانم............ را می شناسم و صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم. آدرس گواه:...........................................................