نمونه استشهادیه محلی

بدینوسیله استعلام و استشهادیه مینمایم از مطلعین و تقاضا دارم که مراتب ذیل را گواهی نمایند.

……. در این قسمت شرح حال یا شرح ماوقع که می بایست شاهدان آن را تایید نمایند نوشته می شود…..

۱- اینجانب…………….. فرزند…………………. به شماره ملی ………….. مدت …………سال است آقای/خانم………… را می شناسم و صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم.
آدرس گواه:………………………………………………………………

امضا

۲- اینجانب…………….. فرزند…………………. به شماره ملی ………….. مدت …………سال است آقای/خانم………… را می شناسم و صحت مراتب فوق را گواهی می نمایم.
آدرس گواه:………………………………………………………………

امضا

(((اختیاری: همچنین می توانید با مراجعه به دفتر اسناد رسمی یا شورای محل قسمت زیر را نیز اضافه کنید و امضاهای افراد مورد گواهی قرار گیرد که البته الزامی برای این امر وجود ندارد و اختیاری است.

دفترخانه اسناد رسمی یا شورای اسلامی محل :

صحت موارد فوق و امضا / اثر انگشت شهود فوق مورد تایید می باشد . مهر و امضا

)))

—————————————

» مطالب مرتبط: دانلود فرم های استشهادیه اعسار (نمونه فرم های استشهادیه مربوط به دادگاه حقوقی و دادگاه خانواده – استشهادیه اعسار از هزینه دادرسی اعسار از پرداخت محکوم به و …)

 

[kkstarratings]

 

دیدگاهتان را بنویسید