به همراه داشتن مدارک ذیل جهت ثبت دادخواست های خانواده الزامی است:

  • اصل یا کپی مصدق صفحه اول و دوم شناسنامه خواهان
  • اصل یا کپی مصدق کارت ملی خواهان
  • کپی کارت اقامت برای اتباع بیگانه

دیدگاهتان را بنویسید