خدمات قابل ارائه در دفاتر خدمات قضایی قم

خدمات قابل ارائه در دفاتر خدمات قضایی قم
با توجه به اینکه تا تاریخ 1-3-1399 خدمات ذیل در دفاتر قضایی قم ارائه شده اند، جهت طرح دعاوی می بایست بدون مراجعه به محاکم از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به طرح دعوا اقدام شود. خدماتی که در دفاتر قم ارائه می شود: 1- ثبت دادخواست های بدوی حقوقی و خانواده و شکواییه 2- دادخواست اعسار از محکوم به موضوع دادنامه صادره از دادگاه کیفری 3-  دادخواست بدوی شورای حل اختلاف 4- دادخواست های بدوی دیوان عدالت اداری 5-  دعاوی طاری اعم ا...