خواسته‌های غیر قابل ثبت در دفاتر قضایی قم

عنوان توضیحات اثبات زوجیت طبق بند ۱۷۰ بخشنامه‌های ثبتی و ماده ۳۲ قانون ثبت و ماده ۲۹ قانون خانواده ثبت واقعه طلاق در صلاحیت دادگاه خانواده است. ثبت واقعه ازدواج اگر مرد متقاضی ثبت باشد پذیرفته می‌شود. تغییر نام و تغییر سن در ثبت احوال ثبت می‌شود. حجر در صلاحیت دادسرا است. ممانعت خروج فرزند از کشور صدور اجازه خروج از کشور درخواست نصب ناظر (استصوابی و انتخابی) در صلاحیت دادسرا است. تنفی.....