نمونه فرم های استشهادیه مربوط به دادگاه حقوقی

۱. فرم استشهادیه اعسار از هزینه دادرسی

****

۱-۲  فرم صورت برداری اموال(مربوط به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به)

۲-۲ فرم استشهادیه اعسار از پرداخت محکوم به (دریافت نسخه wordدریافت نسخه pdf)

(جهت اعسار از پرداخت محکوم به، هر دو فرم استشهادیه اعسار از پرداخت محکوم به و فرم صورت اموال پر شود)

***

***

نمونه فرم های استشهادیه مربوط به دادگاه خانواده

(لازم به ذکر است در تمامی فرم های اعسار حداقل دو شاهد باید استشهادیه را امضا نمایند)

۱. فرم استشهادیه اعسار از پرداخت مهریه (این فرم جهت اعسار در کلیه دعاوی خانوادگی

نظیر مهریه، اجرت المثل و … استفاده می شود. برای دانلود روی لینک راست کلیک و save را بزنید)

۲. فرم استشهادیه معافیت از هزینه دادرسی دادگاه خانواده (مهریه، نفقه، اجرت المثل و …)

***

***

نمونه استشهادیه محلی

پاسخ دهید