ثبت الکترونیک دادخواست و اظهارنامه :

در حال حاضر طرح دعوی الکترونیک در ۲۰۷ خواسته امکان پذیر است.

همچنین از طریق دفاتر خدمات قضایی، ثبت و ارسال انواع اظهار نامه انجام می شود.

جهت مشاهده عناوین خواسته ها و مدارک لازم برای هر یک اینجا کلیک نمایید.